Disclaimer

Afstand van aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie wordt door Poewz met zorg samengesteld, doch
voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Poewz verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door Poewz worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Poewz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Hoewel Poewz alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Poewz niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
Verwijzingen naar sites die niet door Poewz worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Poewz uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Poewz worden onderhouden wordt afgewezen.

Poewz is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect, door het gebruik van de informatie op deze site of de onmogelijkheid om die te raadplegen, noch voor enige schade of nadeel die u oploopt door het gebruik van het online betaalsysteem.
Voor het online betaalsysteem gelden enkel de voorwaarden van het online betaalsysteem.

Poewz doet zijn best om de informatie zo up-to-date en juist mogelijk op de site te zetten. Toch kan het zijn dat dit niet altijd het geval is. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledige informatie of ontbrekende informatie of de onbruikbaarheid ervan. De informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze site beschikbaar zijn, zijn puur illustratief en creëren geen enkele verbintenis in hoofde van Poewz.

Poewz is niet aansprakelijk voor virussen en andere ICT-problemen die ontstaan door het gebruik van deze site. Bezoekers van onze site verbinden zich ertoe toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe ze geen toegang hebben.

Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken, op deze site is eigendom van Poewz en is beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Poewz. Niets van wat op deze site staat, mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van Poewz of
een derde te gebruiken. Ook Poewz zelf probeert elke schending van intellectuele
eigendomsrechten te vermijden. Vindt u op onze site een foto of andere informatie die
volgens u een schending uitmaakt van uw rechten, contacteer ons en we zorgen samen voor een oplossing.

Verkoopsvoorwaarden

Algemene bepalingen

De e-commerce website van Poewz biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit
haar webshop online aan te kopen.
Samen met de algemene voorwaarden zijn deze specifieke verkoopsvoorwaarde van
toepassing op elke bestelling die door een bezoeker van de webshop wordt geplaatst
(“klant”).
Bij het plaatsen van een bestelling moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor alles wat niet geregeld is in deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Prijs

Al onze prijzen zijn steeds in euro en inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.
Indien er postkosten, leveringskosten, vervoerskosten of andere kosten van toepassing zijn, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is louter illustratief bedoeld en kan afwijken van de werkelijkheid. Contacteer ons gerust, bij twijfel over een product.

Aanbod

Poewz is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Poewz is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, vragen wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Poewz. Poewz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online aankopen

Kies uw producten: Zoek eerst het product dat u wil kopen. Leg het dan via de knop “IN WINKELMAND“ in uw digitale winkelmand. U kunt nu verder winkelen of verder gaan met bestellen.
Bezorgen of ophalen: Duid aan of u bij ons zelf uw bestelling komt ophalen dan wel deze per post wilt laten bezorgen.
Identificatie: Heeft u een account? Als u inlogt op uw Poewz-account gaat het bestellen veel sneller. Nog geen account? Ook zonder account kan u bestellen, dan hebben we nog wel even uw gegevens nodig. Dat is zo gedaan, een kwestie van invullen. We raden u aan een account te maken, want dat heeft heel veel voordelen. Gelukkig gaat dat heel makkelijk.
Controleren en betalen:
Kies een van de betaalwijzen:

 • Bancontact
 • Ideal
 • Visa/Mastercard

Check:
U krijgt nu een overzicht. Klopt alles wat er staat?
Dan pas is uw bestelling afgerond!
Klaar! Uw bestelling is geplaatst. U hoeft enkel te wachten of u rep u naar onze winkel. Heeft u spijt van uw aankoop? Niet getreurd. U moet dan wel onze herroepingsprocedure volgen. Die staat hier wat verder uitgelegd.

Poewz is gerechtigd bestellingen te weigeren die worden geplaatst door een klant die
eerder een ernstige tekortkoming heeft vertoond. Liep er iets fout tijdens uw
bestelprocedure, dan is Poewz niet verantwoordelijk, maar zal u hierover wel gecontacteerd worden. Alle betalingen verlopen via onze externe partners. Zij zorgen voor een veilige afhandeling van de transactie.

Betaling

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw en alle andere taksen die verplicht zijn door de klant te dragen. Indien er vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
Alle facturen zijn contant betaalbaar, op de vervaldag, tenzij anders op de factuur vermeld. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en factuurnummer te vermelden.
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Totspot bvba beschikt, is de
klant ingeval van niet-of laattijdige betaling een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Dit vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.

Levering

De eigendom van de verkochte goederen blijft tot op het moment van de volledige betaling bij Poewz. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Poewz was geboden.
De vermelde leveringstermijnen zijn steeds indicatief. Poewz kan genoodzaakt zijn de
leveringstermijnen aanpassen, leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden op te leggen aan de levering. Wij zullen u daarvan in kennis stellen.
Wanneer u bij uw bestelling hebt aangegeven dat u uw bestelling wilt komen ophalen, zullen wij u verwittigen wanneer uw bestelling klaar is.
Dit kan per email of telefonisch naargelang u uw voorkeur hebt aangeduid bij uw bestelling.

Garantie

Op alle aangeboden producten op de website is de wettelijke garantie van twee jaar van toepassing, mits geldig aankoopbewijs. Wij raden u aan de oorspronkelijke verpakking te bewaren. Poewz zoekt steeds naar de beste leveranciers voor haar producten en diensten. Wanneer u toch iets mocht merken aan het product, neem gerust contact met ons op. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Poewz.
Binnen de 14 kalenderdagen na vaststelling van het gebrek moet dit door de klant worden gemeld. Na deze termijn vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, verkeerd wassen, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik, waarbij vermelde opsomming geenszins exhaustief is. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten of gebreken die zich manifesteren na een
periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden
geacht een gebrek te zijn dat aanwezig was bij de levering van het goed, behoudens
tegenbewijs door de klant.
In eerste instantie zal Poewz een herstel in natura nastreven. Wanneer voorradig wordt het goed opnieuw verstuurd. Wanneer dit niet mogelijk is kan de klant de koopsom terugvorderen.

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van
consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan Poewz mee te delen dat hij afziet van de aankoop of donatie, zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering, de goederen op hun kosten terug te bezorgen aan Poewz. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:
In geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: “van de sluiting van de overeenkomst”
Voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als
diensten betreffen) : “waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”

Voor overeenkomsten waarbij de klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft
besteld die afzonderlijk worden geleverd : “waarop de klant of een door de klant
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”

Voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende
zendingen of onderdelen : “waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”

Voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een
bepaalde periode : “waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.”
Als de klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Poewz zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Dit bedrag wordt afgehouden van de terugbetaling.

U kan uw aankoop niet herroepen voor volgende zaken:

 • Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst.
 • De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Poewz geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 • De levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 • De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.
 • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 • De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft.
 • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde
  computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 • De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties; overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling.
 • De terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden,
  goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot
  vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van
  uitvoering is voorzien.
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software).
 • De overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.
 • Tijdelijke aanbiedingen en buitenkansjes, afgeprijsde producten.

De terugbetaling zal gebeuren als het teruggestuurde goed ontvangen is onder de hiervoor bepaalde voorwaarden.

Dienstvoorwaarden

Inschrijvingen

nschrijven is mogelijk tot drie werkdagen voor de start van de workshop of lessenreeks. Inschrijven kan via de website, via e-mail of per telefoon. Minderjarigen kunnen zich enkel inschrijven mits toestemming van hun ouders of voogd.
Een inschrijving is pas definitief als het verschuldigde bedrag is betaald.
De deelnemer ontvangt na betaling een e-mail van Poewz ter bevestiging van zijn
inschrijving. Voor elke workshop en lessenreeks wordt een minimum aantal deelnemers bepaald. Indien er minder inschrijvingen zouden zijn, wordt de cursus of workshop afgezegd en worden de ingeschreven deelnemers volledig terugbetaald.
Voor elke workshop en lessenreeks wordt ook een maximaal aantal deelnemers bepaald. Zij die een inschrijving aanvragen nadat dit maximum is bereikt worden op een wachtlijst gezet en worden bij eventuele annulaties ingeschreven. Indien zij niet meer kunnen worden ingeschreven kunnen zij bij voorrang op de eerstvolgende cursus met hetzelfde onderwerp worden ingeschreven.

Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen door Poewz steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes kunnen door Poewz tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard door een voor aanvaarding
ondertekend exemplaar te bezorgen aan Poewz. Dit kan per post of langs elektronische weg. Poewz is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.

Prijs

De prijzen die op de website worden vermeld voor particuliere inschrijvers zijn steeds
inclusief BTW.
De prijzen die vermeld worden op de offertes zijn exclusief BTW. Het BTW-bedrag en
totaalbedrag inclusief BTW zullen wel vermeld worden op de offerte.
Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Betalingsvoorwaarden

Particuliere inschrijvers dienen steeds op voorhand het verschuldigde bedrag over te
schrijven op het rekeningnummer van Poewz. Indien de termijn tussen de inschrijving en de datum van de workshop daarvoor te kort is, dient de deelnemer een overschrijvingsbewijs mee te brengen naar de workshop zelf.
Organisaties betalen via factuur. De factuur wordt opgemaakt na aanvaarding van de offerte.
De factuur betaalt u voor of ten laatste op de vervaldatum die op de factuur vermeld staat.

Annulatie door particuliere deelnemer

De volgende regeling geldt bij annulatie door een particuliere deelnemer:
Tot 7 werkdagen voor de aanvang van de cursus of van de workshop is de annulatie
kosteloos.
Wanneer een deelnemer zijn inschrijving minder dan 7 werkdagen maar meer dan 24 uur
vóór de aanvang van de workshop annuleert, dan zal 50 % van het verschuldigde lesgeld worden aangerekend, behoudens in die gevallen waar de annulatie het gevolg is van overmacht.
Bij annulatie binnen de 24 uur voor de aanvang van de workshop, zal het volledige lesgeld aangerekend worden, behoudens in die gevallen waar de annulatie het gevolg is van overmacht.
Als een deelnemer niet aanwezig is op de workshop waarvoor hij ingeschreven is en dit
zonder op voorhand geannuleerd te hebben, dan staat deze afwezigheid niet gelijk aan een annulatie en worden de lesgelden niet terugbetaald. Indien de betrokken deelnemer achteraf evenwel kan aantonen dat hij niet heeft geannuleerd wegens overmacht, dan wordt deze afwezigheid wel aanzien als een annulatie waarop de regeling zoals hiervoor voorzien van toepassing is.
Annulatie of wijziging door een rechtspersoon / professionele deelnemer na aanvaarding van een offerte
De volgende regeling geldt bij annulatie door een rechtspersoon / professionele deelnemer:
Tot 7 werkdagen voor aanvang van de workshop, is de rechtspersoon / professionele
deelnemer gehouden Poewz te vergoeden voor reeds gemaakte kosten. Indien er nog geen
kosten zijn gemaakt, wordt een administratieve kost van €50 aangerekend.
Wanneer een rechtspersoon / professionele deelnemer minder dan 7 werkdagen maar meer
dan 24 uur voor de aanvang van de workshop annuleert, dan zal 50% van het totale
offertebedrag gefactureerd worden.
Bij annulatie binnen de 24 uur voor aanvang van de workshop is de rechtspersoon /
professionele deelnemer het volledige factuurbedrag verschuldigd.
Onder een wijziging wordt verstaan dat één of meer essentiële elementen van de workshop
veranderen waardoor de workshop niet kan plaatsvinden zoals oorspronkelijk voorzien.

Secured By miniOrange

×