Algemene voorwaarden

Onze identiteit

Dit is de website en webshop van Poewz., ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0476.437.467. Het BTW-nummer is BE0476.437.467.

Te bereiken via volgende kanalen:
Mailen: [email protected]
Bellen: +32 496.311.402
Volgen: Instagram / Facebook
Telefonisch 5 dagen per week bereikbaar. Elke weekdag van 9u t.e.m. 18u.

Het gebruik van de website impliceert automatisch de aanvaarding van deze voorwaarden. De voorwaarden kunnen altijd wijzigen. Raadpleeg daarom deze pagina.

Op elke transactie via onze webshop zijn naast de algemene voorwaarden, onze verkoopsvoorwaarden van toepassing.

Op alle workshops en lessenreeksen die door Poewz zelf worden georganiseerd of bij Poewz worden aangevraagd naast de algemene voorwaarden, onze dienstvoorwaarden van toepassing.  De deelnemers worden geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van hun inschrijving of door aanvaarding van een offerte.  Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de deelnemer of van de vertegenwoordigers van Poewz, zijn alleen dan aan Poewz tegenstelbaar wanneer zij door Poewz schriftelijk werden bevestigd en uitsluitend voor hetgeen expliciet is omschreven.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden, verkoopsvoorwaarden of
dienstvoorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze
de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Poewz om één van de in deze algemene
voorwaarden, verkoopsvoorwaarden of dienstvoorwaarden opgesomde rechten af te
dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een
verzaking aan die bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Gebruik van de website

Als gebruiker van onze website en diensten, moet je er bewust van zijn dat dit volledig op eigen risico is. De website is te bezoeken zonder enige vorm van garantie of voorwaarde. Uiteraard hebben we alle nodige maatregelingen genomen om deze zo veilig en goed mogelijk te laten werken. Absolute garantie geven is echter niet mogelijk. Je kan als gebruiker eventueel schade oplopen van errors en/of virussen die onze website en servers teisteren. Hiervoor zijn we niet verantwoordelijk. Om de toegankelijkheid van onze website en diensten zo vlot mogelijk te laten verlopen zullen we er steeds alle maatregelingen voor nemen om risico van storingen en onderbrekingen te beperken. We zijn ook hier niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige toegang.

Bepaalde inhoud kan van onze website gedownload worden. Iedere download is op risico
van de gebruiker. Gebruikers en derden die de goede werking en het veilig karakter van onze website in gedrang brengen door het toedoen van hun handelingen met een gebrekkige toegankelijkheid van onze website als gevolg zullen als enige persoon aansprakelijk zijn voor de veroorzaakte schade. Als deze persoon een gebruiker is, heeft hij vrijwaringsplicht ten aanzien van Poewz.

Informatie op de website:

Poewz. streeft ernaar dat alle informatie op de website juist, duidelijk, nauwkeurig en up to date is. Wij kunnen dus ook onze website en haar inhoud steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen. Hoeveel tijd en werk we hier ook in steken, we kunnen niet altijd garanderen dat de beschikbare informatie steeds aan deze verwachtingen voldoet. Als er op onze website eventueel informatie tekortkomingen zijn, zullen wij die zo snel mogelijk in orde brengen. Poewz. is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie, producten en diensten.
Indien je opmerkingen of vragen hebt over de kwaliteit van de inhoud of beveiliging mag je ons dit laten weten via [email protected].

Secured By miniOrange

×